» Kiyoshi Yamato

上記以外の窯元

Kiyoshi Yamato. Meizen kiln.

  • 上記以外の窯元
  • Born in 1953
  • Yamaguchi city.

in preperation.

history

in preperation.